Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

29.01.2023
<<< Janvāris 2023 >>>
P O T C Pk S Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526 27 2829
3031

Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" statūti

1. Nosaukums
Biedrības nosaukums ir: Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: Business Association of North Kurzeme
Biedrības nosaukuma saīsinājums ir: ZBA
 
2. Darbības mērķis
"Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" (turpmāk tekstā -- Biedrība) ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai.
Biedrība vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas.
 
3. Darbības uzdevumi
Biedrības darbības uzdevumi ir:
3.1. mūžizglītības iespēju nodrošināšana;
3.2. jaunākās un aktuālākās, uzņēmējdarbībai atbilstošās, informācijas pieejamības nodrošināšana;
3.3. piedalīšanās fondu izsludinātajos konkursos, piesaistot līdzekļus uzņēmēju izglītošanai, mērķprogrammu realizēšanai un citiem biedrības uzdevumiem;
3.4. projektu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesa vadīšana un pārraudzība;
3.5. produkcijas (pakalpojumu) realizācijas tirgus veidošana;
3.6. kopīga reklāmas organizēšana, piedalīšanās izstādēs;
3.7. biedrības mērķprogrammu realizēšana un reģiona prioritāro nozaru attīstības sekmēšana;
3.8. savu biedru interešu pārstāvēšana, veicinot tām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārvalstu un starptautiskās organizācijās.
 
4. Darbības metodes
Biedrība, darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
4.1. organizē apmācības, kursus, lekcijas un citus pasākumus;
4.2.  iesniedz priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijās uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un iekšējā tirgus aizsardzībai;
4.3. var griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības, vai ar likumu aizsargātās intereses;
4.4. veido sabiedrisko domu, brīvi izplatot informāciju par savu darbību;
4.5. veicina savstarpēju saziņu, informācijas apmaiņu un sadarbību;
4.6. sadarbojas ar sabiedrību, pašvaldībām, citām organizācijām un iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
4.7. veic saimniecisko darbību;
4.8. veic citas normatīvajos aktos atļautās darbības;
4.9. biedrības pakļautībā var veidot teritoriālās struktūrvienības, interešu grupas, kā arī sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanai;
4.10.biedrība neuzņemas atbildību par tās biedru finansiālajām saistībām.
 
5. Biedrības darbības termiņš
Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 
6. Darbības teritorija
Biedrība darbojas Latvijas Ziemeļkurzemes Ventspils novada Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagastu un Piltenes pilsētas, Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastu un Ventspils pilsētas teritorijās.
 

7. Biedru uzņemšanas, izstāšanās un izslēgšanas noteikumi
7.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, ievēro tās statūtus un ar savu darbību veicina statūtos noteikto uzdevumu īstenošanu;
7.2. Juridiska persona darbojas Biedrībā ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Juridiskajai personai, rakstiski informējot biedrības Koordinatoru, ir tiesības īslaicīgi aizstāt prombūtnē esošu pārstāvi vai pilnvarot citu pārstāvi;
7.3. Lai kļūtu par Biedrības biedru, jāiesniedz noteiktas formas pieteikums Koordinatoram, kurš apkopo dokumentus un nodod tos izskatīšanai Biedrības padomei;
7.4. Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai izstāšanos izskata tuvākajā padomes sēdē. Lēmumu par biedru uzņemšanu, izstāšanos vai izslēgšanu pieņem padome ar vienkāršu balsu vairākumu;
7.5. Biedriem ir pienākums maksāt biedra naudu.
7.6 .Biedrības biedru var izslēgt padome par šādiem pārkāpumiem:
7.6.1.nenomaksāta biedra nauda ilgāk par gadu;
7.6.2 kopsapulces, padomes un Koordinatora lēmumu nepildīšana;
7.6.3.savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
7.6.4.šajos statūtos noteikto normu neievērošana;
7.6.5.cita darbība, kas ir pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām normām;
 
8. Biedru tiesības un pienākumi
8.1.Biedram ir tiesības:
8.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē;
8.1.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
8.1.3.piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
8.1.4.brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās un/vai politiskās organizācijās;
8.1.5.brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Koordinatoram rakstisku iesniegumu;
8.1.6.katram Biedrības biedram - gan fiziskajām, gan juridiskajām personām - ir viena balss;
8.1.7.pārsūdzēt padomes un/vai Koordinatora lēmumus, kas attiecas uz konkrētā biedra dalību biedrībā, kopsapulcei.
8.2. Biedra pienākumi ir:
8.2.1.ievērot Biedrības statūtus, pildīt kopsapulces, padomes un Koordinatora lēmumus;
8.2.2.regulāri maksāt biedra naudu;
8.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
8.2.4.augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
 
9.Struktūrvienības
Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības struktūrvienības, kuru darbību regulē kopsapulces apstiprināts nolikums.
 
10. Biedru kopsapulce
10.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
10.1.1. Kārtējās kopsapulces sasauc Koordinators pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā;
10.1.2. Kopsapulci atklāj Koordinators. Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt Koordinatora pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces vadītāja ievēlēšanai;
10.1.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru;
10.1.4. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri;
10.1.5. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai biedrības darbības izbeigšanu, vai reorganizēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;
10.1.6. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs klātesoši balsstiesīgi biedri pieprasa aizklātu balsojumu;
10.2. Tikai kopsapulcei ir tiesības:
10.2.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
10.2.2. izskatīt pārsūdzētos padomes lēmumus, izņemot sūdzības par SVVA (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības) projektu lēmumiem;
10.2.3. ievēlēt padomi, tās priekšsēdētāju un padomes locekļu kandidātus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu saskaņā ar Padomes nolikumu,
10.2.4. ievēlēt Biedrības revidentu, kā arī lemt par tā  atsaukšanu;
10.2.5. lemt par mērķprogrammu veidošanu un tām paredzēto biedrības līdzekļu izlietošanu;
10.2.6. pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;
10.2.7. izlemt jebkuru citu Biedrības darbības jautājumu, ja to pieprasa padome vai Koordinators;
10.2.8. vērtēt un apstiprināt padomes un Koordinatora sagatavoto gada pārskatu un revidenta ziņojumu;
10.2.9. apstiprināt izveidoto struktūrvienību nolikumus;
10.2.10.apstiprināt Biedrības darbības teritoriju.
 
11. Padome
11.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā lēmējinstitūcija, kas vienlaicīgi izpilda Partnerības nosacījumus, ir padome.
11.2. Biedrības padome sastāv no divpadsmit locekļiem nodrošinot SVVA partnerības principu.
11.3. Biedrības padomi ievēl kopsapulce uz četriem gadiem.
11.4. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai Koordinators. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse padomes locekļu. Padomes lēmumi tiek pieņemti, ar vienkāršu balsu vairākumu.
11.5. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra padomes locekļa balsojumu.
11.6. Padome:
11.6.1. nodrošina Statūtu un kopsapulču lēmumu izpildi;
11.6.2. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu, biedru izstāšanos vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā, nosaka biedru naudas apjomu un maksāšanas kārtību;
11.6.3. izstrādā Biedrības darbības un Partnerības stratēģijas;
11.6.4.sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
11.6.5. sagatavo Biedrības kopsapulcei atskaiti par savu darbību;
11.6.6. veido darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus;
11.6.7. nepieciešamības gadījumā izstrādā nolikumus atsevišķu biedrībai deleģētu funkciju realizēšanai un/vai darba grupu darbībai;
11.6.8. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus;
11.6.9. ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku;
11.6.10. ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Koordinatoru, kā arī lemj par Koordinatora atsaukšanu;
 
11.7. Padomes priekšsēdētājs:
11.7.1. vada padomes darbu;
11.7.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
11.7.3. uzrauga Biedrības finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu;
11.7.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
11.7.5. iesniedz padomei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
11.7.6. Kopsapulce vai padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, padomes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai padomes piekrišana.
11.8. Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
11.8.1. padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda tā pienākumus;
11.8.2. var pildīt citus pienākumus, savstarpēji vienojoties ar padomes priekšsēdētāju.
 
12. Biedrības izpildinstitūcija - Koordinators
12.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Koordinators, kas vada un pārstāv biedrību. To ievēl padome uz četriem gadiem.
12.3. Koordinators:
12.3.1. nodrošina kopsapulces un padomes lēmumu izpildi;
12.3.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
12.3.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
12.3.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros,
12.3.5. pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
12.3.6. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistikas uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
12.3.7. piedalās padomes sēdēs un kopsapulcēs;
12.3.8. sagatavo atskaiti padomei un kopsapulcei par savu darbu;
12.3.9. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
12.3.10. pilda citus kopsapulces un padomes uzticētus uzdevumus, izlemj citus ikdienas jautājumus.
12.4. Padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Koordinatoram nepieciešama padomes piekrišana.
12.5. Koordinators nevar vienlaikus būt padomes loceklis.
12.6. Koordinators ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem statūtiem neatbilstošus padomes lēmumus kopsapulcē.
 
13. Darbības revīzija
13.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kopsapulce uz padomes pilnvaru laiku;
13.2. Revidents nevar būt Biedrības padomes loceklis vai Koordinators.
13.3. Biedrības revidents:
13.3.1. ne retāk kā vienu reizi gadā veic Biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas. Ārkārtas revīzijas tiek veiktas pēc padomes vai kopsapulces pieprasījuma, kā arī LR likumos paredzētajos gadījumos;
13.3.2. veic Biedrības finanšu līdzekļu kontroli - ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību kopsapulces, padomes un Koordinatora lēmumiem;
13.3.3. gatavo ziņojumu vai slēdzienu kopsapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli, gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas veikšanas, tai skaitā apstiprina iepriekšējā finansu gada bilanci;
13.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
13.4. Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
 
14. Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības
14.1. Biedrības līdzekļus veido:
14.1.1. juridisko un fizisko personu iestāšanās un biedru naudas iemaksas;
14.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu un citi dāvinājumi;
14.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības;
14.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
14.1.5. līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no fondiem, organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām;
14.1.6. par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;
14.1.7. citi atļauti ienākumi;
14.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces, padomes un/vai Koordinatora lēmumiem tiek izlietoti:
14.2.1. statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai;
14.2.2. darbinieku algošanai;
14.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu;
14.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepietiekami  kāda Biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Ar padomes lēmumu šos līdzekļus var izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai
 
 
Koordinators                                                                           G. Abaja
CMS v.2.0.0 © RixtelLab 2014 - 2023

Izgatavoja Rixtel Lab.