Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

21.01.2020
<<< Janvāris 2020 >>>
P O T C Pk S Sv
12345
6789101112
13141516171819
20 212223242526
2728293031

Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" statūti


1. Nosaukums
Biedrības nosaukums ir: Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: Business Association of North Kurzeme

2. Nosaukuma saīsinājums
Biedrības nosaukuma saīsinājums ir: ZBA

3. Darbības mērķis
"Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" (turpmāk tekstā -- Biedrība) ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai.
Biedrība vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas.

4. Darbības uzdevumi
Biedrības darbības uzdevumi ir:
4.1.    izglītošanās iespēju nodrošināšana;
4.2.    jaunākās un aktuālākās, uzņēmējdarbībai atbilstošās, informācijas pieejamības   nodrošināšana;
4.3.    piedalīšanās fondu izsludinātajos konkursos, piesaistot līdzekļus uzņēmēju izglītošanai, mērķprogrammu realizēšanai un citiem asociācijas uzdevumiem;
4.4.    projektu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesa vadīšana un pārraudzība;
4.5.    produkcijas (pakalpojumu) realizācijas tirgus veidošana;
4.6.    kopīga reklāmas organizēšana, piedalīšanās izstādēs;
4.7.    biedrības mērķprogrammu realizēšana un reģiona prioritāro nozaru attīstības sekmēšana;
4.8.    savu biedru interešu pārstāvēšana, veicinot tām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās.

5. Darbības metodes
Biedrība, darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
5.1.     organizē apmācības, kursus, lekcijas un citus pasākumus;
5.2.     iesniedz priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijās uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un iekšējā tirgus aizsardzībai;
5.3.     var griezties tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības, vai ar likumu aizsargātās intereses;
5.4.     veido sabiedrisko domu, brīvi izplatot informāciju par savu darbību;
5.5.     veicina savstarpēju saziņu, informācijas apmaiņu un sadarbību;
5.6.     sadarbojas ar sabiedrību, pašvaldībām, citām organizācijām un iestādēm mūsu valstī un ārzemēs;
5.7.    veic saimniecisko darbību;
5.8.    veic citas likumos atļautās darbības;
5.9.    biedrības pakļautībā var veidot teritoriālās struktūrvienības, interešu grupas, kā arī sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanai;
5.10.    biedrība neuzņemas atbildību par tās biedru finansiālajām saistībām.

6. Biedrības darbības termiņš
Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

7. Simbolika
Biedrībai var būt sava simbolika, kuras izskatu un lietošanas nosacījumus apstiprina kopsapulce.

8. Darbības teritorija
Biedrība darbojas Latvijas Ziemeļkurzemes Ventspils novada Ances, Jūrkalnes, Piltenes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēkupagastu un Piltenes pilsētas, Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastu un Ventspils pilsētas teritorijās.

9. Atrašanās vieta
Biedrības izpildinstitūcija atrodas Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

10. Biedru uzņemšanas, izstāšanās un izslēgšanas noteikumi
10.1    Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, ievēro tās statūtus un ar savu darbību veicina statūtos noteikto uzdevumu īstenošanu;
10.2    Ja par Biedrības biedru kļuvusi juridiska persona, tā darbojas Biedrībā ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Pārstāvja prombūtnes laikā juridiskajai personai ir tiesības pilnvarot citu pārstāvi;
10.3    Lai kļūtu par Biedrības biedru, jāiesniedz noteiktas formas pieteikums Koordinatoram, kurš apkopo dokumentus un nedēļas laikā nodod tos izskatīšanai Biedrības valdes sēdē;
10.4    Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai izstāšanos izskata tuvākajā valdes sēdē. Lēmumu par biedru uzņemšanu, izstāšanos pieņem valde ar klātesošo lemttiesīgo valdes locekļu balsu vairākumu;
10.5    Biedriem ir pienākums maksāt biedra naudu. Biedru naudas apjomu un maksāšanas kārtību apstiprina biedrības kopsapulce;
10.6    Par Biedrības goda biedriem var kļūt tikai fiziskas personas, kuras izvirza valde vai dibinātāji un apstiprina kopsapulce;
10.7    Goda biedriem ir visas statūtos minētās tiesības, izņemot balsstiesības. Goda biedram nav pienākums maksāt biedra naudu;
10.8.    Biedrības biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:
10.8.1.    nenomaksāta biedra nauda ilgāk par gadu;
10.8.2.    kopsapulces, valdes un Koordinatora lēmumu nepildīšana;
10.8.3.    savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
10.8.4.    šajos statūtos noteikto normu neievērošana;
10.8.5.    cita darbība, kas ir pretrunā ar Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām normām;
10.9.    Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju.

11. Biedru tiesības un pienākumi
11.1.    Biedrības biedram ir tiesības:
11.1.1.    piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
11.1.2.    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
11.1.3.    piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
11.1.4.    brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
11.1.5.    brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu;
11.1.6.    katram Biedrības biedram - gan fiziskajām, gan juridiskajām personām - ir viena balss;
11.1.7.    Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.
11.2.    Biedrības biedra pienākumi ir:
11.2.1.    ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces, valdes un Koordinatora lēmumus;
11.2.2.    regulāri maksāt kopsapulcē noteikto biedra naudu;
11.2.3.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
11.2.4.    augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;

12. Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām.
12.1.    Biedrības biedri var veidot teritoriālās struktūrvienības, saskaņā ar to nolikumiem, kurus apstiprinājusi Biedrības kopsapulce;
12.2.    Biedrības teritoriālajai struktūrvienībai nav juridiskās personas tiesības;
12.3.    Tiesiskās, finansiālās un citas attiecības ar Biedrības izveidotajām uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) un organizācijām nosaka attiecīgo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un organizāciju statūti;

13. Biedrības pārvalde
13.1.    Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
13.1.1.    Kārtējās kopsapulces sasauc koordinators pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā;
13.1.2.    Kopsapulci atklāj koordinators. Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt koordinatora pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces vadītāja ievēlēšanai;
13.1.3.    Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists un balsu skaitītāji (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu;
13.1.4.    Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru;
13.1.5.    Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedrības sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri;
13.1.6.    Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem dalībniekiem;
13.1.7.    Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu;
13.1.8.    Kopsapulces norise tiek protokolēta;
13.1.9.    Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.    Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā izpildinstitūcijas atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Koordinators viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē;
13.2.    Tikai kopsapulcei ir tiesības:
13.2.1.    apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
13.2.2.    izskatīt pārsūdzētos valdes lēmumus;
13.2.3.    apstiprināt valdes lēmumus par biedru iestāšanos, izstāšanos un izslēgšanu;
13.2.4.    ievēlēt valdi, tās priekšsēdētāju, kā arī valdes locekļu kandidātus, vērtēt viņu darbu, kā arī lemt par viņu atsaukšanu;
13.2.5.    ievēlēt Biedrības revidentu, vērtēt tā darbu, kā arī lemt par revidenta atsaukšanu;
13.2.6.    apstiprināt gada budžetu;
13.2.7.    apstiprināt algoto darbinieku sarakstu;
13.2.8.    apstiprināt simboliku;
13.2.9.    lemt par goda biedru uzņemšanu;
13.2.10.    lemt par mērķprogrammu veidošanu un tām paredzēto līdzekļu izlietošanu;
13.2.11.    lemt par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;
13.2.12.    pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos;
13.2.13.    izlemt jebkuru citu Biedrības darbības jautājumu, ja to pieprasa valde vai Koordinators;
13.2.14.    vērtēt un apstiprināt valdes un Koordinatora sagatavoto gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu;
13.2.15.    apstiprināt izveidoto struktūrvienību nolikumus;
13.2.16.    apstiprināt Biedrības darbības teritoriju.

14. Valde
14.1.    Biedrības pastāvīgi funkcionējošā vadības lēmējinstitūcija, kas vienlaicīgi izpilda Partnerības nosacījumus, ir valde.
14.1.1.    Biedrības valde sastāv no divpadsmit locekļiem nodrošinot partnerības principu;
14.1.2.    Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz četriem gadiem;
14.1.3.    Valde par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību, ko nosaka Biedrības kopsapulce.
14.1.4.    Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai koordinators. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz vairāk par pusi valdes biedru. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ar vienkāršu balsu vairākumu valdes biedru;
14.1.5.    Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu.
14.2.    Valde:
14.2.1.    nodrošina statūtu un kopsapulču lēmumu izpildi;
14.2.2.    izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu, biedru izstāšanos vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā;
14.2.3.    izstrādā Biedrības darbības stratēģiju
14.2.4.    izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;
14.2.5.    balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projekta īstenošanai;
14.2.6.    nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
14.2.7.    sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
14.2.8.    sagatavo Biedrības kopsapulcei atskaiti par savu darbību;
14.2.9.    veido darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus;
14.2.10.    lemj par piedalīšanos uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un organizāciju dibināšanā un darbībā, kā arī par dalību tajās vai izstāšanos no tām;
14.2.11.    apstiprina amata aprakstus izpildinstitūcijas darbiniekiem;
14.2.12.    veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus;
14.2.13.    lemj par kustamo īpašumu vērtībā virs Eur 500 iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;
14.2.14.    aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku;
14.2.15.    aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Koordinatoru, nosaka viņa atalgojumu, kā arī lemj par Koordinatora atsaukšanu;
14.2.16.    izveido projektu vērtēšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā, kuri izskata un izvērtē projektu iesniegumus un sniedz savu atzinumu, balstoties uz izvirzītajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.
14.3.    Valdes priekšsēdētājs:
14.3.1.    savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
14.3.2.    uzrauga Biedrības finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu;
14.3.3.    sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
14.3.4.    iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
14.3.5.    Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai valdes piekrišana.
14.4.    Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
14.4.1.    valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda tā pienākumus;
14.4.2.    var pildīt citus pienākumus, savstarpēji vienojoties ar valdes priekšsēdētāju.

 
15.Partnerības izpildinstitūcija - Koordinators
15.1.    Biedrības izpildinstitūcija ir Koordinators, kas vada un pārstāv Partnerību. To ievēl valde uz četriem gadiem.
15.2.    Koordinatoru var ievēlēt atkārtoti.
15.3.    Koordinators:
15.3.1.    nodrošina kopsapulces un valdes lēmumu izpildi;
15.3.2.    pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
15.3.3.    slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
15.3.4.    pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;
15.3.5.    pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
15.3.6.    organizē lietvedību, grāmatvedību un statistikas uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
15.3.7.    piedalās valdes sēdēs un kopsapulcēs;
15.3.8.    sagatavo atskaiti valdei un kopsapulcei par savu darbu;
15.3.9.    sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
15.3.10.    pilda citus kopsapulces un valdes uzticētus uzdevumus;
15.3.11.    izlemj citus ikdienas jautājumus.
15.4.    Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Koordinatoram nepieciešama valdes piekrišana.
15.5.    Koordinators nevar būt valdes loceklis.
15.6.    Koordinators ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem statūtiem neatbilstošus valdes sēdes lēmumus kopsapulcē.
15.7.    Prombūtnes laikā Koordinators tiesīgs pilnvarot vietnieku.
15.8.    Koordinatoru var atbrīvot ar valdes sēdes lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Koordinatora atbrīvošanu var ierosināt valde vai Koordinators.

16. Darbības revīzija
16.1.    Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kopsapulce uz valdes pilnvaru laiku;
16.2.    Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis vai Koordinators.
16.3.    Biedrības revidents:
16.3.1.    ne retāk kā vienu reizi gadā veic Biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas; ārkārtas revīzijas tiek veiktas pēc valdes vai kopsapulces pieprasījuma, kā arī LR likumos paredzētajos gadījumos;
16.3.2.    veic Biedrības finanšu līdzekļu kontroli - ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību kopsapulces, valdes lēmumiem;
16.3.3.    gatavo ziņojumu vai slēdzienu kopsapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli, gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas veikšanas, tai skaitā apstiprina iepriekšējā finansu gada bilanci;
16.3.4.    sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
16.4.    Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
 
 
17. Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības
17.1.    Biedrības līdzekļus veido:
17.1.1.    juridisko un fizisko personu iestāšanās un biedru naudas iemaksas;
17.1.2.    juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu un citu dāvinājumi;
17.1.3.    ienākumi no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības;
17.1.4.    biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
17.1.5.    līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no fondiem, organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām;
17.1.6.    par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;
17.1.7.    citi atļauti ienākumi;
17.2.    Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces, valdes  vai Koordinatora lēmumiem tiek izlietoti:
17.2.1.    statūtos noteiktā mērķa un uzdevumu īstenošanai;
17.2.2.    darbinieku algošanai;
17.2.3.    citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu;
17.3.    Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepietiekami  kāda Biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Ar valdes lēmumu šos līdzekļus var izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai

18. Pašlikvidēšanās kārtība
18.1.    Biedrības pašlikvidāciju saskaņā ar kopsapulces lēmumu veic iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā;
18.2.    Biedrības likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrības pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanā;
18.3.    Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

19. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.
   Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu sadala atbilstoši Biedrību un nodibinājuma likuma 68.panta prasībām.Koordinators                            A. Remesa

    

Statūtu jaunā redakcija apstiprināta Biedrības kopsapulcē
2012. gada 30.martā
CMS v.2.0.0 © RixtelLab 2014 - 2020

Izgatavoja Rixtel Lab.