canadian pharmacies viagra cialis health store buy viagra new york discount cialis generic viagra overnight discounted cialis online wholesale cialis viagra online pharmacy

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

29.01.2015
<<< Janvāris 2015 >>>
P O T C Pk S Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26 2728293031
Some pic 1
     «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai.
     Biedrība vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas. Biedrība darbojas Latvijas Ziemeļkurzemes Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu, Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastu teritorijās.

Aktualitātes

Biedrība “Latvijas Lauku Forums” ES ELFLA finansētā projektā uzsāk vietējās rīcības grupas teritorijas pētījumu: “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana”.

No 26.janvāra līdz 30.janvārim plānotas diskusijas ar vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošo pagastu iedzīvotājiem – ieinteresētiem sava pagasta uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu attīstībā un aktīviem Leader projektu īstenotājiem.

Plānoto diskusiju laiki un norises vietas:
26.janvārī 17.00 Usmas pagasta bibliotēka
27.janvārī 10.00 Ugāles pagasta pārvaldes zāle
  17.00 Valdgales pagasta Tautas nams
28.janvārī 10.00 Tārgales pagasta pārvaldes zāle
  14.00 Popes kultūras nams
  18.00 Puzes pagasta biedrības “Niedre” telpas
29.janvāris 10.00 Dundagas pils salons
  17.00 Kolkas pagasta Tautas nams
30.janvāris 10.00 Ances pagasta Kultūras nama mazā zāle
  14.00 Tiņģeres pils mazā zāle (Īves un Lubes pagasti)
 
Tiņģeres pilī  2014.gada 12.decembrī

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aicina lauku iedzīvotājus un mazos uzņēmējus 2014.gada 12. decembrī plkst.12.00 Tiņģeres pilī uz semināru “Vietējo uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība”, kurā sniegsim informāciju par ES sniegto atbalstu mazajiem uzņēmējiem vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā, gūto pieredzi projektu īstenošanā un redzētām ierosmēm citās Latvijas VRG teritorijās un Austrijas Vulkānzemē.
30. un 31.janvārī Salacgrīvas novadā.
Latvijas Lauku Forums aicina uz semināru Vietējās rīcības grupas aktīvistus, lai kopīgi diskutētu par:
- LEADER pieejas pienesumu Latvijas laukiem.
- Kā izdevies attīstīt sadarbību vietējās rīcības grupas, to darbības teritorijās un starp tām?
- nodrošināt projektu rezultātu dzīvotspēju LEADER pieejas kontekstā?
- Kā vietējās attīstības stratēģijas ir sekmējušas uzņēmējdarbības attīstību Latvijas laukos?
- Kādas izmaiņas Latvijas laukos ir radījusi LEADER pieeja?
Biedru kapacitātes stiprināšana - atslēga efektīvai politikas plānošanai un ieviešanai.
26.novembrī Ikšķilē notiks informatīvs seminārs vietējām rīcības grupām par aktuāliem jautājumiem un sagatavošanos nākamajam plānošanas periodam.
Zemkopības ministrija un SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»  Zivsaimniecības sadarbības tīkls rīko Rojas kultūras centrā konferenci 2013.gada 29.novembrī.
Pētījums:
Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai
Projekta Nr.09-00-L43100-000028
Pasūtītājs: Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"
Reģistrācijas Nr. 40008106375
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270
Kontaktpersona: Gunta Abaja
E-pasts: zba@dundaga.lv
Telefonns: 29172814

Cenu aptaujas dokumentu skatīt mājas lapas sadaļā: PUBLIKĀCIJAS/Iepirkumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 27.novembris plkst. 17.00
ELFLA 9.projektu konkursa kārtā iesniegti 8 projekti par kopējo summu 40 525,82 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums no ES 32 823,95 EUR.
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursa IX kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2.1. Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,
pieejamais finansējums – 8 016,15 EUR
Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.
Risinājuma iespējas: Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitātē tiek dots atbalsts - atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai, vides sakoptības nodrošināšanai - bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un, kapsētu labiekārtošana.
Sabiedrības iniciatīvas centru izveide un labiekārtošana - rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai.
Aktivitātē tiek dots atbalsts vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanai un atjaunošanai. Novadnieku ekspozīciju izveidei, publisko kolekciju eksponēšanai, popularizēšanai.
Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.
Projektu pieņemšana notiks no 2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no 9:00 līdz 16:00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, vai mob.tel. 29172814 koordinatore Gunta Abaja, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv  
Lauku atbalsta dienests mājas lapā - www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja iesniegt projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv

Projektu vērtēšanas kritēriji

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem, visām rīcībām kopējiem kritērijiem un katrai rīcībai specifiskiem kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
 
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 
Vispārējie vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 
Katrai rīcībai tiks vērtēti sekojoši specifiskie kritēriji, vērtējumam izmantojot 2 ballu sistēmu, kur 0 = „neatbilst”, 0,5  = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”:
 
Specifiskie kritēriji rīcībai: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik sabiedriskie objekti un/vai pakalpojumi tiks sakopti/atjaunoti? Cik sociālās grupas tiks iesaistīti sabiedriskā aktivitātē? Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi vai noteiktā laika posmā varēs izmantot jaunizveidoto vai labiekārtoto sabiedrisko objektu un/vai pakalpojumu? 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai iecerētās sabiedriskās aktivitātes un/vai pakalpojums sekmēs to pārmantojamību vai pieejamību nākamajām paaudzēm? Vai iedzīvotājiem tiks radīta vēlme vairāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Vai sakoptie/atjaunotās sabiedriskās aktivitātes un/ vai pakalpojums tiks atbilstoši uzturēti un izmantoti paredzētajam mērķim? Vai aprakstīta tālāko aktivitāšu attīstības iecere? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
EZF 6.projektu konkursa kārtā uz izsludināto finansējumu rīcībā "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" ar kopējo summu 5 583,56 EUR pieteicās divi pretendenti ar kopējo publisko finansējumu 5 655,85 EUR.
ELFLA 8.projektu konkursu kārtā uz izsludināto finansējumu Lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei ir pieteikti 6 projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 18 862,14 EUR.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VI. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai». (piešķirtais publiskais finansējums ir 5583,56 EUR)
1. Aktivitātē: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība
1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība
Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.
Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās.
Kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamības un labiekārtošanas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana. Tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojuma eksponēšana. Pludmales pieejamība un labiekārtošana. Vietējo tirgus vietu teritoriju labiekārtošana.
Virszemes ūdeņu atklāto novadgrāvju, dīķu izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.
Projektu pretendenti - sabiedriskās organizācijas un uzņēmēji. Pieejamais finansējums ir 5583,56 EUR.
Projektu iesniegumus pieņems no 2014. gada 16. aprīļa līdz 2014. gada 16. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā vai biedrības interneta vietnē www.ziemelkurzeme.lv vai zvanīt pa tālruni 29172814 EZF administratīvajai vadītājai Guntai Abajai vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.
Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.
 

Projektu vērtēšanas kritēriji:

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem un kvalitātes kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:

 
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 

Projektu kvalitātes kritēriji:

 
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi vai noteiktā laika posmā varēs izmantot jaunizveidoto vai labiekārtoto sabiedrisko pakalpojumu, infrastruktūru? 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai sabiedriskā pakalpojuma, infrastruktūras izveidošana/ labiekārtošana sekmēs iedzīvotāju vēlmi to izmantot? Vides sakoptības uzlabošanās pakāpe. 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Vai izveidotais/pilnveidotais sabiedriskais pakalpojums tiks atbilstoši uzturēts un izmantots paredzētajam mērķim? Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
7. Projekta iesniedzēja juridiskais statuss Projekta iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija vai uzņēmējs 2
    KOPĀ (max) 14
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VIII  kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs 13 435,63 EUR)
3. aktivitātē:
            Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir 13 435,63 EUR.
 
Projektus pieņems no 2014. gada 25. marta  līdz 2014. gada 25. aprīlim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv  vai pa tālruni 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv, vai zvanot pa tālruni 29172814  koordinatorei Guntai Abajai,  vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv
Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.
 
 

Projektu vērtēšanas kritēriji:

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem, visām rīcībām kopējiem kritērijiem un katrai rīcībai specifiskiem kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
 
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 
 
Vispārējie vērtēšanas kritēriji                                                                   6.tabula
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 
Kvalitātes kritēriji
 
Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde                                       9.tabula
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi, vai noteiktā laika posmā varēs izmantot saražotos un pirmapstrādē iegūtos lauksaimniecības produktus. 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai saražotie un pirmapstrādē iegūtie lauksaimniecības produkti sekmēs iedzīvotāju vēlmi tos iegādāties? Saražotās produkcijas pieejamība potenciālajiem pircējiem? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Plānotās finanšu informācijas un aprēķinu kvalitāte un ticamība. Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos 10.tabula
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi, vai noteiktā laika posmā varēs izmantot pārstrādātos lauksaimniecības produktus. 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai pārstrādātie lauksaimniecības produkti sekmēs iedzīvotāju vēlmi tos iegādāties? Saražotās produkcijas pieejamība potenciālajiem pircējiem? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Plānotās finanšu informācijas un aprēķinu kvalitāte un ticamība. Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VII  kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs Ls 11 432,40)
 3. aktivitātē:
            Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
        iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 11 432,40.
 
Projektus pieņems no 2013. gada 9. decembra  līdz 2014. gada 9. janvārim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv  vai pa tālruņiem 28646518, 26194609 vai 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv, vai zvanot pa tālruni 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai 26194609, 29172814,  vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv  
Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.
           

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam «Vietējās attīstības stratēģija» ieviešanai.

Projektus pieņems no 2013. gada 22. oktobra līdz 22. novembrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 26194609 vai 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš piesakoties no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta vietnē www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt pa tālruni 26194609 EZF administratīvajai vadītājai Mārai Zadiņai, vai — 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai» šādām aktivitātēm un rīcībām.
Piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 23 920,31.

 

Valdes sēde 05.11.2014
Dundagā, 2014.gada 5.novembrī plkst.13:00

Darba kārtībā:
1. ELFLA IX kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Valdes sēde 01.08.2014
Dundagā, 2014.gada 1.augustā plkst. 17.00

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām ELFLA vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā
2. Par nākamā perioda VRG teritoriju noteikšanas kritērijiem
3. Jaunu biedru uzņemšana
Valdes sēde 09.06.2014
2014. gada 10.jūnijā 16.00 Dundagā valdes sēde

Darba kārtība:
EZF VI kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Valdes sēde 11.05.2014
2014.gada 15.maijā 9.00 Dundagā valdes sēde.

Darba kārtība:
ELFLA VII kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Kopsapulce 17.03.2014
2014.gada 14.martā plkst. 9.00 Dundagas pils salonā

Darba kārtībā:
1. Atskaite par biedrības darbu 2013.gadā
2. Valdes sastāva un valdes priekšsēdētāja apstiprināšana
3. 2014.gada revidenta apstiprināšana
4. Nākamā ES plānošanas perioda aktivitātes
5. Biedrības 2014.gada darbības plāns
Valdes sēde 02.02.2014
2014. gada 4.februārī

Darba kārtībā:
 1. ELFLA VII kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana.
 2. Par izmaiņām ELFLA vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā.
 3. Jaunu biedru uzņemšana.
 
Valdes sēde 07.12.2013
2013.gada 13.decembrī plkst.10.00.
Valdes sēde 06.11.2013
2013.gada 29.oktobrī  plkst. 17.00
 
Darba kārtībā:
 1. Par ELFLA administrēšanas izdevumu grozījumu apstiprināšanu
 2. Par izmaiņām ELFLA rīcības plānā, pieejamās brīvās naudas novirzīšana 2.1 rīcībai
 3. Par izmaiņām ELFLA rīcības plānā, par atsauktā projekta publiskā finansējuma un visa finansējuma, kas atbrīvosies turpmāk, pārcelšanu uz 2.1 rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs
CMS v.1.9.2 © RixtelLab 2014

Izgatavoja Rixtel Lab.